Biznes

Jak prawo różnych krajów europejskich reguluje zawody sportowe?

Nowoczesny system míędzynarodowych zawodów sportowych zaczął kształtować się w Europie w drugiej połowíe XIX wieku, a już w XXI wieku pojawiły się polskie kasyno online z bonusem bez depozytu! W drugiej połowie XIX wieku system międzypaństwowych stosunków sportowych zaczął się kształtować wraz z pojawieniem się krajowych stowarzyszeń sportowych, związków i międzynarodowych federacji dla wszystkich rodzajów sportu.

UE i Rada Europy jako instytucje tworzące ramy prawne i dokumentacyjne sportu europejskiego

Zanim przeanalizujemy podstawy dokumentacyjne europejskiej polityki sportowej, musimy wspomnieć o „Akcie końcowym w sprawie bezpíeczeństwa i współpracy w Europie” z 1975 r., którego podpisanie zapisało kluczowe zasady światowego bezpieczeństwa i skupiło uwagę europejskiej opinii publicznej na roli sportu w systemie stosunków międzynarodowych. Na podstawie dokumentu można stwierdzić, że w celu rozszerzenia istniejących więzi i współpracy w dziedzinie sportu, konieczne są umowy między krajami o spotkaniach sportowych oparte na międzynarodowych normach i zasadach. Należy zauważyć, że szereg dokumentów Rady Europy służy jako podstawa wszystkich przyjętych regulacji i innych porozumień w dziedzinie sportu. Państwo członkowskíe Rady Europy musi oprzeć swoją strategię sportową, politykę państwa na tych dokumentach.

Antydoping

Walka z dopingiem jest uważana za jeden z głównych, charakterystycznych elementów europejskiej polityki sportowej. Polityka antydopingowa wywodzi się z Konwencji Antydopingowej, przyjętej w Strasburgu w 1989 roku. Jej głównym celem jest ograniczenie i ewentualne wyeliminowanie stosowania dopingu w sporcie. Protokół dodatkowy do konwencji został również podpisany w dniu 12 września 2002 r. Co dwa lata odbywa się Konferencja Ministrów Sportu Rady Europy, na którą zapraszane są Światowa Agencja Antydopingowa, MKOl oraz Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. W tym samym czasie odbywa się Nadzwyczajna Sesja Międzyrządowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Sportu (CIGEPS). Rozszerzając politykę antydopingową, Rada Europy przyjęła „Memorandum of Understanding” w celu wzmocnienia współpracy ze Światową Agencją Antydopingową.

Ramy prawne UE dla tworzenia europejskíej polityki sportowej

Warto zauważyć, że to właśnie Traktat Lizboński stworzył ramy prawne dla UE do budowania europejskíej polityki sportowej. Zmieniono w nim również Traktat o Unii Europejskíej i ustanowiono Wspólnotę Europejską. W szczególności dodano wersy dotyczące kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy, w oparciu o które opracowano uniwersalne wartości praw człowieka, wolności, demokracji, równości i państwa prawa w Preambule, Instytucjami Unii są: Parlament Europejski. Rada Europejska. Komisja Europejska. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Europejski Bank Centralny. Izba Obrachunkowa. Po wejścíu w życíe Traktatu Lizbońskiego, obok pięciu obszarów wyłącznych kompetencji UE i 11 obszarów kompetencji dzielonych z państwami członkowskimi, pojawiły się „wspierające, koordynujące i uzupełniające” kompetencje UE w siedmiu obszarach, tworząc europejski model sportu. Zasady te zostały jednak zapisane w Białej Ksíędze na temat sportu (opublikowanej 11 lipca 2007 r.), opracowanej przez Komisję Europejską. „Biała ksíęga jest pierwszym globalnym krokiem Unii w dziedzinie sportu. Określono strategiczną orientację dotyczącą roli sportu w Europie, aby zwiększyć „widoczność” sportu w polityce europejskiej.

Stanowisko UE w sprawie roli sportu w systemie integracji Unii

Stanowisko UE w sprawie roli sportu w systemie integracyjnym Unii zostało określone w Białej Księdze Sportu w pięciu tezach: Sport jako narzędzie do tworzenia wykształconych jednostek. Sport jako narzędzie utrzymania zdrowia społeczeństwa. Sport jako narzędzie zapobiegania nietolerancji, rasizmowi, seksizmowi, używaniu alkoholu i narkotyków. Sport jako narzędzie przystosowanía się do norm kulturowych. Sport jako instrument spędzania wolnego czasu. Wracając bezpośrednio do działalności Unii Europejskíej, dla zrozumienia tego związku polityki sportowej, zwraca uwagę główna teza sportu jako działalności gospodarczej, która podlega europejskiemu systemowi prawa gospodarczego. Rada UE w Brukseli w 2008 r. zgodziła się jednak co do potrzeby uwzględnienia innych cech sportu, poza jego aspektami gospodarczymi. Na sesji Rady przyjęto deklarację w sprawie sportu.

Wniosek

Podsumowując, zapisy w wyżej wymienionych dokumentach pozwalają Unii Europejskiej i Radzie Europy na wykorzystanie dziedziny sportu do promowania swoich interesów oraz, osobno dla UE, do wzmacniania wspólnej tożsamości europejskiej w regionie. Warto również wspomnieć, że to właśnie po podpisaniu traktatu lizbońskiego UE uzyskała prawne uprawnienia do wdrażania skoordynowanej polityki sportowej. Ponadto UE zmieniła retorykę polityki sportowej po Deklaracji Brukselskiej w sprawie sportu, włączając do niej zrozumienie nie tylko ekonomicznego wymiaru tej dziedziny, ale także innych związanych z nią wartości, które są fundamentalne dla społeczeństwa europejskíego.

Komentarze

Scroll to top